Venitul Minim de Incluziune

Venitul Minim de Incluziune

Documentele necesare pentru solicitarea VMI


» Formular standard de cerere pentru acordare VMI
» Declaraţie pe propria răspundere
» Actul de identitate al solicitantului și al membrilor familiei
» Adeverințe de venit pentru toate sursele de venit ale familiei
» Certificat de naștere pentru fiecare copil
» Certificatul de deces pentru oricare membru decedat al familiei
» Dovada școlarizării pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 și 16 ani
» Angajamentul de plată (pentru situațiile în care se pot constata
drepturi acordate necuvenit)
» Alte documente specifice situației beneficiarului


Dosarele pentru solicitarea VMI pot fi depuse fizic (la sediul primăriei).

 

Ce este venitul minim de incluziune (VMI)?
Un beneficiu de asistență socială care combină ajutoarele sociale existente.
Sprijin pentru incluziune
Are ca scop prevenirea și combaterea sărăciei și a riscului de excluziune socială și înlocuiește ajutorul social acordat
anterior pentru asigurarea venitului minim garantat (VMG).
Sprijin pentru familiile cu copii
Se acordă familiilor cu copii aflați în întreținere cu vârsta de până la 18 ani și are ca scop prevenirea sărăciei și încurajarea participării copiilor la educație, înlocuind alocația pentru susținerea familiei (ASF).

 

Cine poate solicita VMI?
VMI poate fi solicitat atât de persoanele singure, cât și de familiile care îndeplinesc condițiile de acordare* potrivit legii.
*Solicitanții VMI trebuie să îndeplinească condițiile generale și specifice (pentru ajutorul de incluziune și, respectiv, pentru ajutorul pentru familia cu copii) prevăzute de lege pentru fiecare componentă
a VMI.

Poster VMI Pliant informativ VMI