Administratie - Protectia datelor

Protecția datelor

 

POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE

 

UAT CHITILA, (denumit în cele ce urmează Operatorul), cu sediul in cu sediul în Orașul Chitila, Str. Ion Olteanu, nr. 6, județul Ilfov, proprietar al site-urilor www.primariachitila.ro și serviciionline.echitila.ro, în calitate de Operator de date cu caracter personal se obligă să respecte confidenţialitatea și securitatea datelor personale prelucrate. În acest sens Operatorul a adoptat măsuri tehnice şi organizatorice de securitate adecvate activității prestate.

Persoanele (vizate) ale căror date pot fi prelucrate de către UAT CHITILA sunt: persoane fizice, public larg, reprezentanţii/împuterniciţii ai companiilor colaboratoare, legali sau convenţionali, vizitatorii siteurilor www.primariachitila.ro și serviciionline.echitila.ro

 

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni, care se efectuează asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea.

 

DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE DE CĂTRE UAT CHITILA:

Datele cu caracter personal pe care vi le putem solicita în funcție de caz, sunt următoarele:

 • Nume și prenume;
 • telefon/fax ;
 • adresa de domiciliu/reședință;
 • e-mail;
 • C.N.P. ;
 • adresa IP;
 • documente identitate: serie, numar, data eliberarii, denumire emitent, valabilitate, copie;
 • informații colectate pe parcursul accesării site-ului privind preferințele dumneavoastră, în măsura în care acestea sunt relevante pentru noi ;
 • imagini statice sau în mișcare înregistrate prin intermediul sistemului CCTV în cazul în care vizitați sediul/sediile unde se lucrează cu publicul.

Politica internă privind protecția și securitatea datelor personale, face referire la principiul minimizării datelor personale prelucrate, prin reducerea la strictul necesar prezentat în Politica de Confidențialitate.

UAT CHITILA nu va prelucra datele dumneavoastră personale decât în măsura în care este necesar pentru îndeplinirea scopurilor prevăzute în acest document.

Vă rugăm să consultați și Politica Cookies, disponibilă pe site-urilor www.primariachitila.ro și serviciionline.echitila.ro, pentru o mai bună înțelegere a funcționării diverselor microprograme precum cookie-urile în cadrul site-ului nostru.

 

SCOPURILE COLECTĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL:

Operatorul prelucrează date personale, în conformitate cu prevederile legale specifice aplicabile, în legătură cu derularea următoarelor activități:

 • impozitele și taxele locale, amenzi contravenționale, muncă în folosul comunității;
 • colectare debite/ recuperare creanțe; emitere autorizații/ licențe;
 • resurse umane;
 • fond funciar;
 • gestiunea economico-financiară și administrativă;
 • darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a Orașului
 • vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată din zona teritoriala a UAT CHITILA;
 • urbanism și amenajarea teritoriului;
 • registrul electoral- evidență electorală;
 • arhivă;
 • registratură;
 • gestionarea declarațiilor de avere și interese;
 • protecție și asistență socială, autoritate tutelară;
 • situații de urgenta;
 • soluționare petiții/sesizări;
 • statistică;
 • starea civilă și evidența persoanelor;
 • asigurarea securității sistemelor noastre IT, sistemelor de comunicații, website-ului, prevenirea și detectarea amenințărilor de securitate, fraudelor sau a altor activități infracționale sau malițioase;
 • comunicarea cu persoanele fizice în vederea soluționării solicitărilor/petițiilor/plângerilor, pentru înscrierea în audiența, alte comunicări.
 • soluționarea notificărilor de încălcare a drepturilor persoanei vizate;
 • paza si protecția bunurilor și persoanelor aflate în sediul/sediile unde se lucrează cu publicul;
 • realizarea oricăror obligații legale incidente;

 

Notă! În cazul în care persoana vizată nu este de acord cu furnizarea datelor personale enumerate în acest formular , aceasta nu va putea colabora cu Operatorul în sensul scopurilor enumerate.

Atenție! UAT CHITILA folosește sisteme de supraveghere în spațiile unde se lucrează cu publicul. Daca nu doriți să înregistram imagini statice sau în miscare cu persoana Dvs vă rugăm să folosiți alte metode de comunicare cu reprezentanții UAT CHITILA!

UAT CHITILA tratează toate informațiile personale ca fiind confidențiale şi le dezvăluie către terți doar în condițiile special prevăzute de lege. Consimțământul dumneavoastră poate fi necesar în cazul în care solicitați transmiterea informațiilor personale către terțe părți.

 

TEMEIUL LEGAL AL PRELUCRĂRII

Datele cu caracter personal sunt prelucrate conform Art.6(1)lit.a,b,c,d,e,f GDPR(EU) 679/2016 , puse la dispozitie de persoana vizata la solicitarea UAT CHITILA, prin intermediul unui formular on-line (existent pe site-urile mai sus numite), prin abonarea la newsletter, prin sistemul de monitorizare video, sau fizic către personalul autorizat al serviciilor/birourilor/compartimentelor UAT CHITILA.

În cazul în care NU sunteţi de acord cu oricare dintre mențiunile din acest document vă rugăm nu utilizați website-ul nostru sau NU ne furnizaţi datele dvs. personale.

Este posibil ca anumite servicii solicitate de dumneavoastră să fie condiționate de furnizarea unor date cu caracter personal, într-o astfel de situație refuzul furnizării acestora poate duce la imposibilitatea prestării serviciului respectiv.

Vă rugăm să consultați și Politica Cookies, disponibilă pe site-urile www.primariachitila.ro și serviciionline.echitila.ro, pentru o mai bună înțelegere a funcționării diverselor microprograme precum cookie-urile în cadrul site-ului nostru.

 

DESTINATARI AI DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL.

Datele cu caracter personal prelucrate de către UAT CHITILA pot fi comunicate următorilor destinatari, după caz:

 • Instituții/autorități centrale și locale în vederea rezolvării conform legii a petițiilor;
 • Împuterniciților Operatorului, implicați în mod direct/indirect în procesul de furnizare a serviciilor/produselor (de exemplu: furnizori servicii curierat, furnizori de servicii IT, furnizori de servicii de întreținere sistem CCTV, furnizori de servicii de marketing, newsletter, evaluarea satisfacției cetațenilor) în vederea realizării intereselor legitime;
 • Autorităţi publice centrale şi locale, autorităţi judecătoreşti, poliție, parchet;

 

DURATA PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL .

Datele personale vor fi prelucrate pe perioada necesară efectuării tuturor demersurilor necesare susținerii activităților serviciilor/ birourilor/ compartimentelor din cadrul UAT CHITILA (ex. relații publice, petiționare, formulare de puncte de vedere, organizare, derulare programe, soluționarea acțiunilor de către instanțele de judecată competente, îndeplinirea atribuțiilor legale de control și investigare, soluționare a plângerilor, înregistrarea și soluționarea notificărilor de încălcare a securității datelor cu caracter personal, precum și înregistrarea diverselor formulare cu scopul înrolării în diversele programe specifice derulate de către UAT CHITILA), sau în conformitate cu cerințele legale. Ulterior încheierii operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, aceste date vor fi anonimizate conform procedurilor interne.

 

MĂSURI      DE       SIGURANŢĂ UTILIZATE PENTRU         PROTEJAREA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ.

Pentru a evita utilizarea fără drept a datelor personale, precum şi eventualele abuzuri, UAT CHITILA utilizează metode şi tehnologii de securitate combinate cu politici şi proceduri de lucru adecvate, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate.

Notă! Securitatea integrală a datelor transmise prin internet nu poate fi însă niciodată garantată. Orice transmisie de date se face pe riscul persoanei vizate.

Vă asigurăm că UAT CHITILA depune toate eforturile în privinţa protejării datelor personale, prelucrate prin intermediul website-urilor noastre. Avem implementate proceduri şi măsuri stricte de siguranţă împotriva utilizării neautorizate, nelegale, distrugerii, pierderii accidentale sau divulgării datelor personale.

 

DREPTURILE PERSOANEI VIZATE.

Persoanele vizate beneficiază, conform prevederilor legale aplicabile în legătură cu protecția datelor de:

 • dreptul de acces la datele personale;
 • dreptul la rectificare asupra datelor personale;
 • dreptul la ştergere ( dreptul de a fi uitat) a datelor personale;
 • dreptul la restricţionarea prelucrării;
 • dreptul la portabilitatea datelor;
 • dreptul la opoziţie.

Persoanelor vizate le este recunoscut dreptul de a depune o plângere în fața Autorităţi de supraveghere şi/sau de a introduce o cale de atac judiciară.

În cazul în care, persoanele vizate, direct sau prin reprezentant, îşi exercită drepturile menţionate mai sus, în mod vădit nefondat, nejustificat sau excesiv, în special din cauză caracterului lor repetitiv, UAT CHITILA poate:

 • fie să perceapă o taxa rezonabilă ţinând cont de costurile administrative pentru furnizarea informaţiilor sau a comunicării sau pentru luarea masurilor solicitate;
 • fie sa refuze să dea curs cererii.

Pentru exercitarea acestor drepturi, dumneavoastră vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, la sediul UAT CHITILA sau la adresa de e-mail primar@primariachitila.ro.

Va informam ca Responsabilul cu Protecția Datelor poate fi contactat la adresa de mail: adrian.magda@gdprservicii.ro

Prin citirea acestui document presupunem că Persoana Vizată a luat la cunoștință şi înțelege faptul că

necesitatea prelucrării de date cu caracter personal constituie elemente determinante pentru accesarea serviciilor oferite de către UAT CHITILA.

Aceste prevederi pot suferi modificări/actualizări ocazionale. Vă recomandăm să verificaţi la fiecare utilizare, a website-urilor www.primariachitila.ro și serviciionline.echitila.ro,  capitolul ''Politică de Confidențialitate'' pentru a fi tot timpul informaţi în legătură modificările ce pot apărea. Prin accesarea website-ului sau utilizarea serviciilor oferite prin intermediul acestuia, ulterior modificărilor, noile prevederi se vor considera acceptate.